22 สิงหาคม, 2554

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ  วรรณา  โชคบรรดาลสุข
ชื่อเล่น  นา   ภูมิลำเนา  จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษา  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ประวัติการทำงาน  อาจารย์ผู้สอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลงานทางวิชาการ ตำราเศรษฐศาสตร์มหภาค งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี
รายวิชาที่สอน  เศรษฐศาสตร์มหภาค  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐกิจพอเพียง
email:cckwanna@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น