22 สิงหาคม, 2554

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม
บลูม (Bloom.1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้น ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives

(อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 :72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)
อ่านต่อ

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ  วรรณา  โชคบรรดาลสุข
ชื่อเล่น  นา   ภูมิลำเนา  จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษา  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ประวัติการทำงาน  อาจารย์ผู้สอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลงานทางวิชาการ ตำราเศรษฐศาสตร์มหภาค งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี
รายวิชาที่สอน  เศรษฐศาสตร์มหภาค  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐกิจพอเพียง
email:cckwanna@gmail.com